Từ: కానీ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: అరఅంబుధినిజముఇదిచదువు