Từ: လျှင်

Thêm vào: 05/09/2012

Từ ngẫu nhiên: တွေး