Từ: bàmuso

Thêm vào: 07/06/2011

trong:

Từ ngẫu nhiên: Sotuba, ani tle, Bamakɔ, ngoni, initie