Từ: balasang

Thêm vào: 17/10/2008

Từ ngẫu nhiên: katawa, kuddot, keddel, nanang, laing