Cách phát âm blent

Từ ngẫu nhiên: novèmberdesèmberdjabièrnèHaponAntias