Từ: Djwhal Khul

Thêm vào: 09/05/2014

Từ ngẫu nhiên: བདག་