Cách phát âm endacòm

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: lo cosinlo cotèlla còcalo còllo còs