Cách phát âm garança

trong:

Từ ngẫu nhiên: abrialabrigatagacharaganitl'aiga