Cách phát âm garança

trong:

Từ ngẫu nhiên: lo cosinlo cotèlla còcalo còllo còs