Cách phát âm itdem

Từ ngẫu nhiên: ania/anaasino/asinnoadoapoading