Từ: kèsán

Thêm vào: 28/07/2011

trong:

Từ ngẫu nhiên: Gbokosáyẹ́nsìMo gbeobatalaIbadan