Cách phát âm laurenci

Từ ngẫu nhiên: lo cosinlo cotèlla còcalo còllo còs