Cách phát âm Lesbos

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Lesbos

    • an island of eastern Greece in the eastern Aegean Sea; in antiquity it was famous for lyric poetry

Từ ngẫu nhiên: fuckshut upyouroofy'all