Cách phát âm locomotion

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của locomotion

    • the power or ability to move
    • self-propelled movement

Từ ngẫu nhiên: thoughtmountaincaughtdecadencecat