Cách phát âm ndama

trong:

Từ ngẫu nhiên: Jomo KenyattaKĩrĩnyagaNgugi wa Thiong'oNgũgĩ wa Thiong’oMbũri