Cách phát âm ngalngalen

Từ ngẫu nhiên: ania/anaasino/asinnoadoapoading