Cách phát âm scaffolding

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của scaffolding

    • a system of scaffolds

Từ ngẫu nhiên: awesomecoffeeGooglethreeschedule