Cách phát âm thyroid

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của thyroid

    • located near the base of the neck
    • of or relating to the thyroid gland
    • suggestive of a thyroid disorder

Từ ngẫu nhiên: shut upyouroofy'allcomfortable