Từ ngữ thường dùng tiếng Hà Lan

Mỗi ngôn ngữ đều có những câu giao tiếp mà chúng ta sử dụng hàng ngày khi tương tác với người khác. Bạn sẽ tìm được một số câu giao tiếp như vậy ở cẩm nang này.