Từ ngữ thường dùng tiếng Ả Rập

Mỗi ngôn ngữ đều có những câu giao tiếp mà chúng ta sử dụng hàng ngày khi tương tác với người khác. Bạn sẽ tìm được một số câu giao tiếp như vậy ở cẩm nang này.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play