Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català]

Trở lại Tiếng Catalonia

Most consulted pronunciations this week:

  • phát âm surt surt