Ngôn ngữ: Tiếng Ewe [Ɛʋɛgbɛ]

Trở lại Tiếng Ewe

  • phát âm wo
    wo
  • phát âm Eve
    Eve
  • phát âm yoo
    yoo