Ngôn ngữ: Tiếng Choang [Vahcuengh]

Trở lại Tiếng Choang

 • phát âm de de
 • phát âm a a
 • phát âm BAE BAE
 • phát âm 吃饭 吃饭
 • phát âm dog dog
 • phát âm na na
 • phát âm ok ok
 • phát âm gang gang
 • phát âm 汉语 汉语
 • phát âm bit bit
 • phát âm 什么 什么
 • phát âm AI AI
 • phát âm son son
 • phát âm ae ae
 • phát âm rap rap
 • phát âm cup cup
 • phát âm saw saw
 • phát âm bak bak
 • phát âm but but
 • phát âm bei bei
 • phát âm dot dot
 • phát âm bag bag
 • phát âm bien bien
 • phát âm gai gai
 • phát âm Mae Mae
 • phát âm Roi Roi
 • phát âm Max Max
 • phát âm get get
 • phát âm sim sim
 • phát âm da da
 • phát âm UK UK
 • phát âm bi bi
 • phát âm ring ring
 • phát âm rum rum
 • phát âm me me
 • phát âm bat bat
 • phát âm go go
 • phát âm Gyu Gyu
 • phát âm meh meh
 • phát âm vet vet
 • phát âm hau hau
 • phát âm Daeng Daeng
 • phát âm baek baek
 • phát âm nou nou
 • phát âm Sam Sam
 • phát âm non non
 • phát âm han han
 • phát âm ho ho
 • phát âm sik sik
 • phát âm raemx raemx
 • phát âm huj huj
 • phát âm HU HU
 • phát âm Linh Linh
 • phát âm ek ek
 • phát âm 杜甫 杜甫
 • phát âm up up
 • phát âm Gun Gun
 • phát âm mug mug
 • phát âm maj maj
 • phát âm daw daw
 • phát âm LAN LAN
 • phát âm lau lau
 • phát âm duz duz
 • phát âm lai lai
 • phát âm cib cib
 • phát âm mwngz mwngz
 • phát âm baet baet
 • phát âm Aek Aek
 • phát âm Cuengh Cuengh
 • phát âm IJ IJ
 • phát âm Bouxcuengh Bouxcuengh
 • phát âm raiz raiz
 • phát âm dai dai
 • phát âm Dieb Dieb
 • phát âm lik lik
 • phát âm sing sing
 • phát âm Rin Rin
 • phát âm Fuj Fuj
 • phát âm gou gou
 • phát âm bya bya
 • phát âm ej ej
 • phát âm rox rox
 • phát âm coek coek
 • phát âm Noh Noh
 • phát âm byanouq byanouq
 • phát âm dox dox
 • phát âm congh congh
 • phát âm hwnz hwnz
 • phát âm cwz cwz
 • phát âm min og bae leux ,he has been out min og bae leux ,he has been out