Ngôn ngữ:

Tiếng Ả Rập

[ar]

Trở lại Tiếng Ả Rập

Thể loại: Number

Đăng ký theo dõi Number phát âm

 • phát âm 5 5
 • phát âm سبعون سبعون
 • phát âm خمسون خمسون
 • phát âm 45 45
 • phát âm 69 69
 • phát âm 20 20
 • phát âm سادسة سادسة
 • phát âm تسعون تسعون
 • phát âm 4 4
 • phát âm 43 43
 • phát âm 7 7
 • phát âm 13 13
 • phát âm 33 33
 • phát âm أربعون أربعون
 • phát âm 37 37
 • phát âm 88 88
 • phát âm 1997 1997
 • phát âm 60 60
 • phát âm 73 73
 • phát âm 74 74
 • phát âm 47 47
 • phát âm 14 14
 • phát âm 39 39
 • phát âm سِتّمِائة سِتّمِائة
 • phát âm 80 80
 • phát âm 18 18
 • phát âm 1838 1838
 • phát âm ثَلاثمـِائة ثَلاثمـِائة
 • phát âm 66 66
 • phát âm 67 67
 • phát âm 85 85
 • phát âm 91 91
 • phát âm 8888 8888
 • phát âm 68 68
 • phát âm 92 92
 • phát âm 86 86
 • phát âm 53 53
 • phát âm 44 44
 • phát âm 46 46
 • phát âm 99 99
 • phát âm 31 31
 • phát âm 61 61
 • phát âm 95 95
 • phát âm 57 57
 • phát âm 62 62
 • phát âm ثامنة ثامنة
 • phát âm 48 48
 • phát âm سِتَّةٌ سِتَّةٌ
 • phát âm 1998 1998
 • phát âm 81 81
 • phát âm اَلْفانِ اَلْفانِ
 • phát âm 78 78
 • phát âm ثالثة ثالثة
 • phát âm 24 24
 • phát âm 12 12
 • phát âm 96 96
 • phát âm 42 42
 • phát âm 71 71
 • phát âm 98 98
 • phát âm 34 34
 • phát âm 87 87
 • phát âm 30 30
 • phát âm 89 89
 • phát âm ألف ألف
 • phát âm خَمْسمِائة خَمْسمِائة
 • phát âm 84 84
 • phát âm 1959 1959
 • phát âm 75 75
 • phát âm 64 64
 • phát âm 32 32
 • phát âm 29 29
 • phát âm 17 17
 • phát âm 58 58
 • phát âm 9 9
 • phát âm 27 27
 • phát âm 93 93
 • phát âm 16 16
 • phát âm 52 52
 • phát âm 35 35
 • phát âm 11 11
 • phát âm عاشرة عاشرة
 • phát âm 72 72
 • phát âm 56 56
 • phát âm 65 65
 • phát âm 0 0
 • phát âm نه نه
 • phát âm 38 38
 • phát âm 55 55
 • phát âm 63 63
 • phát âm 23 23
 • phát âm 51 51
 • phát âm 15 15
 • phát âm 70 70
 • phát âm 79 79
 • phát âm 8 8
 • phát âm ثَمانيمِائة ثَمانيمِائة
 • phát âm 25 25
 • phát âm 54 54
 • phát âm تِسْعمِائة تِسْعمِائة
 • phát âm 77 77