Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ii]

Trở lại Tiếng Di

Thể loại: 10000

Đăng ký theo dõi 10000 phát âm