Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ii]

Trở lại Tiếng Di

Thể loại: 20

Đăng ký theo dõi 20 phát âm