Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ii]

Trở lại Tiếng Di

Thể loại: 22

Đăng ký theo dõi 22 phát âm