Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ii]

Trở lại Tiếng Di

Thể loại: 23

Đăng ký theo dõi 23 phát âm