Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ii]

Trở lại Tiếng Di

Thể loại: 36

Đăng ký theo dõi 36 phát âm