Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ii]

Trở lại Tiếng Di

Thể loại: 39

Đăng ký theo dõi 39 phát âm