Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ii]

Trở lại Tiếng Di

Thể loại: 5

Đăng ký theo dõi 5 phát âm

  • phát âm ꉬ