Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ii]

Trở lại Tiếng Di

  • phát âm ꏃ