Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[Ilokano]

Trở lại Tiếng Iloko

760 từ đang chờ phát âm.

 • Ghi âm từ dipay dipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ nagukrad nagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ Denggem Denggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ bibinenka bibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ inkanto inkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ diay diay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • Ghi âm từ Daya Daya [American singers, clothing line]
 • Ghi âm từ agalakanto agalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ bunga't bunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ lansones lansones [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ kita kita
 • Ghi âm từ nababa nababa [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ dimo dimo [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ gaw-aten gaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ nangato nangato [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ sukdalen sukdalen [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ naregreg naregreg [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ piduten piduten [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ labaslabasam labaslabasam [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ laeng laeng [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ Daytoy Daytoy [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ paniok paniok [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ maregregko maregregko [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ makapidot makapidot [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ ikutannanto ikutannanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ isublinanto isublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ nagmarka nagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ namarkaan namarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ naganko naganko [Manang Biday, Iloco song]
 • Ghi âm từ nabordaan nabordaan [Manang Biday, Iloco song]