Ngôn ngữ:

Tiếng Hàn

[ko]

Trở lại Tiếng Hàn

 • phát âm 1984 1984
 • phát âm 1997 1997
 • phát âm 100 100
 • phát âm 22 22
 • phát âm 6 6
 • phát âm 18 18
 • phát âm 28 28
 • phát âm 7 7
 • phát âm 29 29
 • phát âm 23 23
 • phát âm 9 9
 • phát âm 30 30
 • phát âm 25 25
 • phát âm 20 20
 • phát âm 4 4
 • phát âm 21 21
 • phát âm 일
 • phát âm 27 27
 • phát âm 220 220
 • phát âm 11 11
 • phát âm 10000 10000
 • phát âm 10 10
 • phát âm 백일 백일
 • phát âm 3 3
 • phát âm 26 26
 • phát âm 24 24
 • phát âm 17 17
 • phát âm 19 19
 • phát âm 0 0
 • phát âm 5 5