Ngôn ngữ:

Tiếng Lombardi

[lmo]

Trở lại Tiếng Lombardi

 • phát âm Amor Amor
 • phát âm mur mur
 • phát âm man man
 • phát âm desert desert
 • phát âm Tata Tata
 • phát âm 4 4
 • phát âm 6 6
 • phát âm lit lit
 • phát âm fin fin
 • phát âm can can
 • phát âm tarde tarde
 • phát âm camp camp
 • phát âm beret beret
 • phát âm AI AI
 • phát âm carter carter
 • phát âm chele chele
 • phát âm ort ort
 • phát âm Ania Ania
 • phát âm cap cap
 • phát âm colonel colonel
 • phát âm contrast contrast
 • phát âm Ida Ida
 • phát âm chi chi
 • phát âm lata lata
 • phát âm gat gat
 • phát âm bandera bandera
 • phát âm car car
 • phát âm 12 12
 • phát âm pan pan
 • phát âm Ela Ela