Ngôn ngữ:

Tiếng Lombardi

[lmo]

Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: preposition

Đăng ký theo dõi preposition phát âm

  • phát âm de de
  • phát âm an an
  • phát âm Om Om
  • phát âm mar mar
  • phát âm vun vun
  • phát âm fer fer
  • phát âm föra föra
  • phát âm sü