Ngôn ngữ:

Tiếng Mã Lai

[ms]

Trở lại Tiếng Mã Lai

Thể loại: Word Frequency 100

Đăng ký theo dõi Word Frequency 100 phát âm