Ngôn ngữ:

Tiếng Ojibwa

[oj]

Trở lại Tiếng Ojibwa

Thể loại: s/he swims

Đăng ký theo dõi s/he swims phát âm