Ngôn ngữ:

Tiếng Papiamento

[Papiamentu]

Trở lại Tiếng Papiamento

1.082 từ đang chờ phát âm.

 • Ghi âm từ agradabel agradabel
 • Ghi âm từ huur huur [huur, noun, verb]
 • Ghi âm từ brug brug [noun, klavecimbel, harpsichord]
 • Ghi âm từ brùg brùg
 • Ghi âm từ cunucu cunucu
 • Ghi âm từ kunuku kunuku
 • Ghi âm từ dollar dollar [noun, currency, Oxford 3000]
 • Ghi âm từ dòler dòler
 • Ghi âm từ bònchi bònchi
 • Ghi âm từ dolor dolor [noun, Medicina, medical]
 • Ghi âm từ doló doló
 • Ghi âm từ bonchi bonchi
 • Ghi âm từ chikito chikito
 • Ghi âm từ chikí chikí
 • Ghi âm từ nèchi nèchi
 • Ghi âm từ skèr skèr
 • Ghi âm từ scheur scheur
 • Ghi âm từ nechi nechi
 • Ghi âm từ sker sker
 • Ghi âm từ kana kana [male first name, song, eat, Animal, kana]
 • Ghi âm từ cuchú cuchú
 • Ghi âm từ cas cas [verb, singulier et pluriel identiques, angry, word]
 • Ghi âm từ Palu Palu [Districts of cities, sobrino, Cities - Indonesia]
 • Ghi âm từ Kiko a pasa? Kiko a pasa?
 • Ghi âm từ pasa pasa
 • Ghi âm từ kiko kiko [first names]
 • Ghi âm từ Sea ketu! Sea ketu!
 • Ghi âm từ Dikon? Dikon?
 • Ghi âm từ Pakiko? Pakiko?
 • Ghi âm từ Trankilo Trankilo