Ngôn ngữ:

Tiếng Thổ

[tr]

Trở lại Tiếng Thổ

Thể loại: Turkish alphabet

Đăng ký theo dõi Turkish alphabet phát âm

 • phát âm a,A a,A
 • phát âm ç,Ç ç,Ç
 • phát âm d,D d,D
 • phát âm e,E e,E
 • phát âm g,G g,G
 • phát âm f,F f,F
 • phát âm ğ,Ğ ğ,Ğ
 • phát âm c,C c,C
 • phát âm b,B b,B
 • phát âm h,H h,H
 • phát âm ı,I ı,I
 • phát âm i,İ i,İ
 • phát âm k,K k,K
 • phát âm j,J j,J
 • phát âm l,L l,L
 • phát âm n,N n,N
 • phát âm m,M m,M
 • phát âm ö,Ö ö,Ö
 • phát âm o,O o,O
 • phát âm p,P p,P
 • phát âm r,R r,R
 • phát âm s,S s,S
 • phát âm ş,Ş ş,Ş
 • phát âm t,T t,T
 • phát âm u,U u,U
 • phát âm v,V v,V
 • phát âm ü,Ü ü,Ü
 • phát âm z,Z z,Z
 • phát âm y,Y y,Y
 • phát âm ü ü