Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[Vlaams]

Trở lại Tiếng Flemish

285 từ đang chờ phát âm.

 • Ghi âm từ kite kite [الانجليزية]
 • Ghi âm từ vuulkarre vuulkarre
 • Ghi âm từ vroedzak vroedzak
 • Ghi âm từ dul dul
 • Ghi âm từ vrommins vrommins
 • Ghi âm từ ommettekêe ommettekêe
 • Ghi âm từ vort vort
 • Ghi âm từ uutkom uutkom
 • Ghi âm từ tweisn tweisn
 • Ghi âm từ traveir traveir
 • Ghi âm từ totetrekker totetrekker
 • Ghi âm từ totje totje
 • Ghi âm từ tote tote [bag, noun, verb]
 • Ghi âm từ tôpe tôpe
 • Ghi âm từ renne renne [prehistory, archeology, renne, verb (infinitive)]
 • Ghi âm từ tomatte tomatte
 • Ghi âm từ freze freze
 • Ghi âm từ boai boai
 • Ghi âm từ ulle ulle
 • Ghi âm từ tirette tirette
 • Ghi âm từ talôre talôre
 • Ghi âm từ sturtn sturtn
 • Ghi âm từ lôoi lôoi
 • Ghi âm từ goai goai
 • Ghi âm từ vliegpling vliegpling
 • Ghi âm từ buzestove buzestove
 • Ghi âm từ buzze buzze
 • Ghi âm từ Espe Espe [noun, tree]
 • Ghi âm từ meireloarde meireloarde
 • Ghi âm từ Alsloot Alsloot [Denÿs van Alsloot]