Ngôn ngữ:

Tiếng Flemish

[Vlaams]

Trở lại Tiếng Flemish

285 từ đang chờ phát âm.

 • Ghi âm từ nikl nikl [chemical element]
 • Ghi âm từ Quicchelberg Quicchelberg
 • Ghi âm từ Karlijn Karlijn
 • Ghi âm từ Michel Scourneau Michel Scourneau [Belgium]
 • Ghi âm từ Mitja Zastrow Mitja Zastrow [Mitja, Zastrow, zwemmen, olympische, spelen]
 • Ghi âm từ Charles Leickert Charles Leickert [Artists]
 • Ghi âm từ Lubna Azabal Lubna Azabal [Belgium]
 • Ghi âm từ Bouli Lanners Bouli Lanners [Belgium]
 • Ghi âm từ Suquamish Suquamish [Washington State, tribe]
 • Ghi âm từ moand moand
 • Ghi âm từ toesteekn toesteekn
 • Ghi âm từ da da
 • Ghi âm từ grammoatica grammoatica
 • Ghi âm từ provinsje provinsje
 • Ghi âm từ meestol meestol
 • Ghi âm từ makoar makoar
 • Ghi âm từ teegn teegn
 • Ghi âm từ ouk ouk
 • Ghi âm từ mè
 • Ghi âm từ ippervlak ippervlak
 • Ghi âm từ koarte koarte
 • Ghi âm từ poar poar
 • Ghi âm từ woarom woarom
 • Ghi âm từ oa oa
 • Ghi âm từ spellienge spellienge
 • Ghi âm từ weetn weetn
 • Ghi âm từ joun joun
 • Ghi âm từ by by [aby, in order to, so as to, see <wasze>, Scrabble words]
 • Ghi âm từ OL OL [articol, 80]
 • Ghi âm từ jen jen [name, abbreviation]