Ngôn ngữ:

Tiếng Ngô

[wuu]

Trở lại Tiếng Ngô

Thể loại: 吴语,湖州话

Đăng ký theo dõi 吴语,湖州话 phát âm

 • phát âm 万
 • phát âm 业
 • phát âm 严
 • phát âm 个
 • phát âm 乃
 • phát âm 乎
 • phát âm 人
 • phát âm 亿 亿
 • phát âm 仰
 • phát âm 佩
 • phát âm 俘
 • phát âm 俭
 • phát âm 兆
 • phát âm 兜
 • phát âm 其
 • phát âm 况
 • phát âm 勤俭 勤俭
 • phát âm 十三点 十三点
 • phát âm 千
 • phát âm 叛
 • phát âm 墟
 • phát âm 墩
 • phát âm 奚
 • phát âm 女
 • phát âm 如何 如何
 • phát âm 如果 如果
 • phát âm 婴
 • phát âm 子
 • phát âm 孚
 • phát âm 孟
 • phát âm 容
 • phát âm 寓
 • phát âm 尔
 • phát âm 岳
 • phát âm 岸
 • phát âm 崖
 • phát âm 嵇
 • phát âm 帆
 • phát âm 废墟 废墟
 • phát âm 弄
 • phát âm 携
 • phát âm 摧
 • phát âm 昂
 • phát âm 期
 • phát âm 栖
 • phát âm 汝
 • phát âm 洮
 • phát âm 浮
 • phát âm 涛
 • phát âm 溪
 • phát âm 滑稽 滑稽
 • phát âm 滑稽戏 滑稽戏
 • phát âm 潮
 • phát âm 潮音桥 潮音桥
 • phát âm 爵
 • phát âm 猪猡 猪猡
 • phát âm 瑞
 • phát âm 瑾
 • phát âm 略
 • phát âm 疑
 • phát âm 疟
 • phát âm 疵
 • phát âm 百
 • phát âm 研
 • phát âm 砚
 • phát âm 硬
 • phát âm 秋瑾 秋瑾
 • phát âm 稻
 • phát âm 稻穗头 稻穗头
 • phát âm 穗
 • phát âm 肥皂 肥皂
 • phát âm 背
 • phát âm 苛
 • phát âm 荀
 • phát âm 荣
 • phát âm 虐
 • phát âm 融
 • phát âm 衙
 • phát âm 询
 • phát âm 谱
 • phát âm 辑
 • phát âm 迫
 • phát âm 迫击炮 迫击炮
 • phát âm 遂
 • phát âm 遇
 • phát âm 酣
 • phát âm 银
 • phát âm 锥
 • phát âm 锥钻 锥钻
 • phát âm 阎
 • phát âm 雀
 • phát âm 雉
 • phát âm 雉鸡 雉鸡
 • phát âm 马
 • phát âm 马桶 马桶
 • phát âm 马桶头 马桶头
 • phát âm 验
 • phát âm 魁
 • phát âm 鲸
 • phát âm 鹤