Ngôn ngữ:

Tiếng Trung

[zh]

Trở lại Tiếng Trung

 • phát âm 中
 • phát âm 幹
 • phát âm 大
 • phát âm 不
 • phát âm 秦
 • phát âm 出
 • phát âm 民
 • phát âm 給
 • phát âm 校
 • phát âm 直
 • phát âm 內
 • phát âm 手
 • phát âm 僅
 • phát âm 縣
 • phát âm 化
 • phát âm 承
 • phát âm 謝
 • phát âm 田
 • phát âm 輕
 • phát âm 腳
 • phát âm 向
 • phát âm 已
 • phát âm 應
 • phát âm 致
 • phát âm 元
 • phát âm 口
 • phát âm 將
 • phát âm 練
 • phát âm 色
 • phát âm 門