Ngôn ngữ:

Tiếng Quiatoni Zapotec

[diidx zah]

Trở lại Tiếng Quiatoni Zapotec

28 từ đang chờ phát âm.