Ngôn ngữ:

Tiếng Zazaki

[zza]

Trở lại Tiếng Zazaki

  • phát âm asin asin