Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ
 • Ghi âm từ አሳምነው ጽጌ አሳምነው ጽጌ [Amhara security chief Asaminew Tsige]
 • Ghi âm từ ሃይ ሃይ
 • Ghi âm từ tend ahi tend ahi
 • Ghi âm từ tendaji tendaji
 • Ghi âm từ tends just tends just
 • Ghi âm từ ንው ንው [Amharic, yes, affirmative, niwi]
 • Ghi âm từ Amanuel Gebrezgabihier Amanuel Gebrezgabihier [Cyclist]
 • Ghi âm từ ገንፎ ገንፎ
 • Ghi âm từ ዉሃ ዉሃ
 • Ghi âm từ ሁለት ሁለት
 • Ghi âm từ ወይም ወይም
 • Ghi âm từ ቴሌፎን ቴሌፎን
 • Ghi âm từ ስልክ ስልክ
 • Ghi âm từ appellate appellate [restrictions, law, English, fgg]
 • Ghi âm từ ሰብአ ሰብአ
 • Ghi âm từ beating beating
 • Ghi âm từ Eloi, Eloi, Lama Sabachthani Eloi, Eloi, Lama Sabachthani [biblical origin]
 • Ghi âm từ megoteti megoteti
 • Ghi âm từ Hi Hi [greeting, MERHABA, Chiil, #2]
 • Ghi âm từ Salām Salām [paix]
 • Ghi âm từ አላህ አላህ [Allah]
 • Ghi âm từ ታውሂድ ታውሂድ [Unification, Tawhid]
 • Ghi âm từ bebere bebere [food/spice]
 • Ghi âm từ በላ በላ
 • Ghi âm từ ዱርሪ ዱርሪ
 • Ghi âm từ የባሃኢ እምነት የባሃኢ እምነት [Bahá’í Faith]
 • Ghi âm từ train train [education, verb, transport, travel, noun, գոյական անուն, train travel in France]
 • Ghi âm từ Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou
 • Ghi âm từ Fekat Circus Fekat Circus [Pirineos Sur]
 • Ghi âm từ Tsgabu Grmay Tsgabu Grmay [Cyclist]
 • Ghi âm từ Tsehai Tsehai
 • Ghi âm từ adowa adowa
 • Ghi âm từ Zera Yacob Zera Yacob
 • Ghi âm từ Solomonid Solomonid
 • Ghi âm từ ዲ
 • Ghi âm từ frt frt [chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • Ghi âm từ F F [alfabeto, lletres de l'alfabet, alphabet, chv, chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • Ghi âm từ Gezahegne Abera Gezahegne Abera [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • Ghi âm từ Mamo Wolde Mamo Wolde [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • Ghi âm từ Abebe Bikila Abebe Bikila [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • Ghi âm từ Ruth Negga Ruth Negga
 • Ghi âm từ Ruti Aga Ruti Aga [Marathon]
 • Ghi âm từ Ayele Abshero Ayele Abshero [Marathon]
 • Ghi âm từ Lelisa Desisa Lelisa Desisa [Marathon]
 • Ghi âm từ Shure Demise Shure Demise [Marathon]
 • Ghi âm từ Buzunesh Deba Buzunesh Deba [Marathon]
 • Ghi âm từ Mamitu Daska Mamitu Daska [Marathon]
 • Ghi âm từ Getu Feleke Getu Feleke [Marathon]
 • Ghi âm từ Tiki Gelana Tiki Gelana [Marathon]

Phrases

 • Ghi âm từ ልዕልት ውበቷ ልዕልት ውበቷ [Title]