Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Viktor Lowenfeld Viktor Lowenfeld
 • Ghi âm từ Wean (Wien) Wean (Wien) [Austriazismus]
 • Ghi âm từ Schaff Schaff [job]
 • Ghi âm từ Zuwaage Zuwaage
 • Ghi âm từ hussen hussen
 • Ghi âm từ Tandler Tandler [names]
 • Ghi âm từ picken picken [verb]
 • Ghi âm từ Sterz Sterz [names]
 • Ghi âm từ Bayreith Bayreith
 • Ghi âm từ miachteln miachteln [stinken, Dialekt, Österreich]
 • Ghi âm từ 1300 1300 [dates, century, Calendar]
 • Ghi âm từ Fuchs Fuchs [person, mathematician]
 • Ghi âm từ JavaScript JavaScript [programming, software]
 • Ghi âm từ Apoig Apoig [bavaria]
 • Ghi âm từ Kärwa-Ziech Kärwa-Ziech [holydays]
 • Ghi âm từ oin oin [pie]
 • Ghi âm từ dia dia [noun, imperativo, photographie]
 • Ghi âm từ Josef Gung'l Josef Gung'l [Hungarian composer]
 • Ghi âm từ Marie de Bninska Marie de Bninska
 • Ghi âm từ Boajan Boajan
 • Ghi âm từ Sleeghe Sleeghe
 • Ghi âm từ Sleghe Sleghe
 • Ghi âm từ Slege Slege
 • Ghi âm từ alleried alleried