Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ велало велало
 • Ghi âm từ 1ин 1ин
 • Ghi âm từ 1у
 • Ghi âm từ 1аха 1аха
 • Ghi âm từ 1ам 1ам
 • Ghi âm từ х1иль х1иль
 • Ghi âm từ цӀе цӀе
 • Ghi âm từ очакъ очакъ
 • Ghi âm từ яь1на яь1на
 • Ghi âm từ wseyz wseyz [1477133494qw]
 • Ghi âm từ ял ял [човни і кораблі]
 • Ghi âm từ Na Shledanou Na Shledanou
 • Ghi âm từ ант ант
 • Ghi âm từ Шарам Шарам
 • Ghi âm từ Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • Ghi âm từ остдалар остдалар
 • Ghi âm từ сагалмат сагалмат
 • Ghi âm từ сарап сарап
 • Ghi âm từ селасат селасат
 • Ghi âm từ сенаш долу сенаш долу
 • Ghi âm từ сендарг сендарг
 • Ghi âm từ стимурха стимурха
 • Ghi âm từ дейоьхь дейоьхь
 • Ghi âm từ сурсат сурсат
 • Ghi âm từ таьлланг таьлланг
 • Ghi âm từ талор талор
 • Ghi âm từ талор дан талор дан
 • Ghi âm từ тардан тардан
 • Ghi âm từ тарса тарса
 • Ghi âm từ тарх тарх
 • Ghi âm từ тахханалц тахханалц
 • Ghi âm từ текх текх
 • Ghi âm từ текхамдин текхамдин
 • Ghi âm từ дийнна терахьаш дийнна терахьаш
 • Ghi âm từ терзанан барам терзанан барам
 • Ghi âm từ терхи терхи
 • Ghi âm từ тешан тешан
 • Ghi âm từ тида тида
 • Ghi âm từ тидамза тидамза
 • Ghi âm từ дийнаташ тила дийнаташ тила
 • Ghi âm từ тиладала тиладала
 • Ghi âm từ ткъаршин де ткъаршин де
 • Ghi âm từ ткъайоьсна ткъайоьсна
 • Ghi âm từ ткъайоьналгIа ткъайоьналгIа
 • Ghi âm từ ткъес детта ткъес детта
 • Ghi âm từ тобалкх тобалкх
 • Ghi âm từ товбуц товбуц
 • Ghi âm từ товрат товрат
 • Ghi âm từ тoгІе тoгІе
 • Ghi âm từ тодакх тодакх

Phrases

 • Ghi âm từ Мичахь ву хьо борз? Мичахь ву хьо борз? [Other]
 • Ghi âm từ ХIунда волу хьо урамел дехьа, цIен стога ХIунда волу хьо урамел дехьа, цIен стога [Other]
 • Ghi âm từ Муьлхачу социйлахь охьавосса веза со? Муьлхачу социйлахь охьавосса веза со? [Other]
 • Ghi âm từ Мичхьа деза сан кхечу тIе хаа? Мичхьа деза сан кхечу тIе хаа? [Other]
 • Ghi âm từ цхьаьннан шех тешам бахийта цхьаьннан шех тешам бахийта [Other]
 • Ghi âm từ карарчу хенахь мехала лору карарчу хенахь мехала лору [Other]
 • Ghi âm từ цхьаннах лаьцна кхетам хиллане а ца хила цхьаннах лаьцна кхетам хиллане а ца хила [Other]
 • Ghi âm từ цхьанна техь оьгIазло акха цхьанна техь оьгIазло акха [Other]
 • Ghi âm từ лазархочуна цхьа кIезиг самукъадаккха лазархочуна цхьа кIезиг самукъадаккха [Other]