Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Мумади Мумади
 • Ghi âm từ Ханпаша Ханпаша
 • Ghi âm từ тӏурнене тӏурнене
 • Ghi âm từ х1аъ х1аъ [да]
 • Ghi âm từ хаьтти хаьтти [спросил]
 • Ghi âm từ хаьржи хаьржи [выбрал]
 • Ghi âm từ воло воло [глагол повелительного наклонени, город, dict_uk, идём]
 • Ghi âm từ д1ахила д1ахила [отойди]
 • Ghi âm từ т1аккха т1аккха
 • Ghi âm từ даьлла даьлла [закончилось]
 • Ghi âm từ даьгна даьгна [сгорел]
 • Ghi âm từ Аьтта Аьтта [накрошил]
 • Ghi âm từ аьлла аьлла [сказал]
 • Ghi âm từ аьхна аьхна [вспахал]
 • Ghi âm từ аьрта аьрта [тупой]
 • Ghi âm từ ц1ен ц1ен [красный]
 • Ghi âm từ к1еда к1еда [Мягкий]
 • Ghi âm từ д1аели д1аели [отдала]
 • Ghi âm từ ели ели [( Быков Сотников), закончила]
 • Ghi âm từ эзар эзар [тысяча]
 • Ghi âm từ хатта хатта [спросить, спроси]
 • Ghi âm từ Хаъал Хаъал [столько, чтобы знать]
 • Ghi âm từ х1инцца х1инцца [сейчас]
 • Ghi âm từ д1аахка д1аахка [копать]
 • Ghi âm từ д1аала д1аала [скажи]
 • Ghi âm từ даъалц даъалц
 • Ghi âm từ очакъ очакъ
 • Ghi âm từ wseyz wseyz [1477133494qw]
 • Ghi âm từ ял ял [човни і кораблі, dict_uk]
 • Ghi âm từ Na Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • Ghi âm từ ант ант
 • Ghi âm từ Шарам Шарам
 • Ghi âm từ Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • Ghi âm từ остдалар остдалар
 • Ghi âm từ сагалмат сагалмат
 • Ghi âm từ сарап сарап
 • Ghi âm từ селасат селасат
 • Ghi âm từ сенаш долу сенаш долу
 • Ghi âm từ сендарг сендарг
 • Ghi âm từ стимурха стимурха
 • Ghi âm từ дейоьхь дейоьхь
 • Ghi âm từ сурсат сурсат
 • Ghi âm từ таьлланг таьлланг
 • Ghi âm từ талор талор
 • Ghi âm từ талор дан талор дан
 • Ghi âm từ тардан тардан
 • Ghi âm từ тарса тарса
 • Ghi âm từ тахханалц тахханалц
 • Ghi âm từ текх текх
 • Ghi âm từ текхамдин текхамдин