Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ
 • Ghi âm từ wihtihp wihtihp [brain]
 • Ghi âm từ wapikwanew wapikwanew
 • Ghi âm từ wapiti wapiti [first nations word, elk]
 • Ghi âm từ Dene Dene [First Nations, indigenous peoples, Canada, Aboriginal Canada]
 • Ghi âm từ kisiskâciwanisîpiy kisiskâciwanisîpiy [Saskatchewan]
 • Ghi âm từ mawimostawew mawimostawew
 • Ghi âm từ atâhk atâhk [atâhk, star, astronomy]
 • Ghi âm từ Nisichawayasihk Nisichawayasihk
 • Ghi âm từ Kūkŭm Kūkŭm [grandma]
 • Ghi âm từ Waapiti Waapiti
 • Ghi âm từ âhâsiw âhâsiw
 • Ghi âm từ Mahikhan Mahikhan
 • Ghi âm từ cîpayoskana cîpayoskana
 • Ghi âm từ Nikon Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • Ghi âm từ Attawapiskat Attawapiskat
 • Ghi âm từ Naberkistagon Naberkistagon
 • Ghi âm từ têniki têniki
 • Ghi âm từ kinanaskomitin kinanaskomitin
 • Ghi âm từ âpihtawikosisân âpihtawikosisân
 • Ghi âm từ ayamihcikew ayamihcikew
 • Ghi âm từ Ashenee Ashenee
 • Ghi âm từ ninâpêm ninâpêm [my husband, my man, people]
 • Ghi âm từ nicâhkos nicâhkos
 • Ghi âm từ mwâc kêkwân mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • Ghi âm từ iiyiyuuayimuwin iiyiyuuayimuwin
 • Ghi âm từ Wemindji Wemindji
 • Ghi âm từ ouchimaw ouchimaw
 • Ghi âm từ iyiyuuschii iyiyuuschii
 • Ghi âm từ ischii ischii
 • Ghi âm từ iyiyuu iyiyuu