Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ tatawaw tatawaw
 • Ghi âm từ pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Ghi âm từ Mosakahiken Mosakahiken
 • Ghi âm từ tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Ghi âm từ piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Ghi âm từ pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Ghi âm từ pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Ghi âm từ e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Ghi âm từ e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Ghi âm từ e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Ghi âm từ soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Ghi âm từ micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Ghi âm từ sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Ghi âm từ e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Ghi âm từ ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Ghi âm từ ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Ghi âm từ papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Ghi âm từ mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Ghi âm từ atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Ghi âm từ misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Ghi âm từ misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Ghi âm từ kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Ghi âm từ misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Ghi âm từ misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Ghi âm từ kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Ghi âm từ akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Ghi âm từ e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Ghi âm từ tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Ghi âm từ tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Ghi âm từ misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Ghi âm từ pihtokwahew pihtokwahew
 • Ghi âm từ osihew osihew
 • Ghi âm từ kociw kociw
 • Ghi âm từ nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Ghi âm từ nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Ghi âm từ nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Ghi âm từ onikanohtew onikanohtew
 • Ghi âm từ onikanapoyow onikanapoyow
 • Ghi âm từ e-maskamat e-maskamat
 • Ghi âm từ kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Ghi âm từ napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Ghi âm từ okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Ghi âm từ otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Ghi âm từ otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Ghi âm từ naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Ghi âm từ otawi-metawew otawi-metawew
 • Ghi âm từ tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Ghi âm từ peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]