Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ manitow kisikan pisim manitow kisikan pisim
 • Ghi âm từ iyikopiwiwipisim iyikopiwiwipisim
 • Ghi âm từ kaskatinowipisim kaskatinowipisim
 • Ghi âm từ kisepisim kisepisim
 • Ghi âm từ mikisowipisim mikisowipisim
 • Ghi âm từ niskipisim niskipisim
 • Ghi âm từ ayikipisim ayikipisim
 • Ghi âm từ opiniyawewipisim opiniyawewipisim
 • Ghi âm từ opaskawewowipisim opaskawewowipisim
 • Ghi âm từ opaskowipisim opaskowipisim
 • Ghi âm từ ohpahowipisim ohpahowipisim
 • Ghi âm từ onocihitowipisim onocihitowipisim
 • Ghi âm từ apahkwaces apahkwaces
 • Ghi âm từ pahkwâcîs pahkwâcîs
 • Ghi âm từ iyinimin iyinimin
 • Ghi âm từ ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ
 • Ghi âm từ wihtihp wihtihp [brain]
 • Ghi âm từ wapikwanew wapikwanew
 • Ghi âm từ wapiti wapiti [first nations word, elk]
 • Ghi âm từ Dene Dene [First Nations, indigenous peoples, Canada, Aboriginal Canada]
 • Ghi âm từ kisiskâciwanisîpiy kisiskâciwanisîpiy [Saskatchewan]
 • Ghi âm từ mawimostawew mawimostawew
 • Ghi âm từ atâhk atâhk [atâhk, star, astronomy]
 • Ghi âm từ Nisichawayasihk Nisichawayasihk
 • Ghi âm từ Kūkŭm Kūkŭm [grandma]
 • Ghi âm từ Waapiti Waapiti
 • Ghi âm từ âhâsiw âhâsiw
 • Ghi âm từ Mahikhan Mahikhan
 • Ghi âm từ cîpayoskana cîpayoskana
 • Ghi âm từ Nikon Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • Ghi âm từ Attawapiskat Attawapiskat
 • Ghi âm từ Naberkistagon Naberkistagon
 • Ghi âm từ têniki têniki
 • Ghi âm từ Ashenee Ashenee
 • Ghi âm từ ninâpêm ninâpêm [my husband, my man, people]
 • Ghi âm từ nicâhkos nicâhkos
 • Ghi âm từ mwâc kêkwân mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • Ghi âm từ iiyiyuuayimuwin iiyiyuuayimuwin
 • Ghi âm từ Wemindji Wemindji
 • Ghi âm từ ouchimaw ouchimaw
 • Ghi âm từ iyiyuuschii iyiyuuschii
 • Ghi âm từ ischii ischii
 • Ghi âm từ iyiyuu iyiyuu