Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ 誨汝諄諄 誨汝諄諄
 • Ghi âm từ Liziqi Liziqi
 • Ghi âm từ 蹄胯子 蹄胯子
 • Ghi âm từ 板罾 板罾
 • Ghi âm từ 手套子 手套子
 • Ghi âm từ 拖板子 拖板子
 • Ghi âm từ Wewei Wewei
 • Ghi âm từ arduous arduous
 • Ghi âm từ 辇 [指示代词]
 • Ghi âm từ Fengxian Fengxian
 • Ghi âm từ Luoyang Luoyang
 • Ghi âm từ 屠睢 屠睢
 • Ghi âm từ 隱
 • Ghi âm từ 啦
 • Ghi âm từ 觜
 • Ghi âm từ 之后 之后
 • Ghi âm từ 扵
 • Ghi âm từ 僊
 • Ghi âm từ 亝
 • Ghi âm từ 氹 [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • Ghi âm từ 巜 [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • Ghi âm từ 痠
 • Ghi âm từ 瓢羹 瓢羹 [吴语瓢羹同调羹]
 • Ghi âm từ 嗎啡 嗎啡
 • Ghi âm từ 吗啡 吗啡
 • Ghi âm từ 人薓 人薓
 • Ghi âm từ 人蔘 人蔘 [ニンジン]
 • Ghi âm từ 人蓡 人蓡
 • Ghi âm từ 人葠 人葠
 • Ghi âm từ 人參 人參
 • Ghi âm từ 人参 人参 [food, vegetable]
 • Ghi âm từ 臉 [人體部位]
 • Ghi âm từ 脸
 • Ghi âm từ 癆
 • Ghi âm từ 老虎 老虎 [動物]
 • Ghi âm từ 老闆娘 老闆娘
 • Ghi âm từ 老板娘 老板娘
 • Ghi âm từ 老闆 老闆 [辦公室]
 • Ghi âm từ 老板 老板 [闽南-头家]
 • Ghi âm từ 蓝
 • Ghi âm từ 哪個 哪個
 • Ghi âm từ 哪个 哪个
 • Ghi âm từ 困觉 困觉
 • Ghi âm từ 筷子 筷子 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words]
 • Ghi âm từ 快活 快活 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words, Na-adjective, 闽东语口语词]
 • Ghi âm từ 快菜 快菜
 • Ghi âm từ 京戲 京戲
 • Ghi âm từ 京戏 京戏
 • Ghi âm từ 鸡蛋 鸡蛋 [溧阳话]
 • Ghi âm từ 鷄蛋 鷄蛋

Cụm Từ

 • Ghi âm từ 她检查了账单上的账目 她检查了账单上的账目 [Các Cụm Từ Mua Sắm]
 • Ghi âm từ 내이름 내이름 [Khác]
 • Ghi âm từ Zhilian Zhilian [Danh Hiệu]